Akceptované abstrakty vedeckej časti medzinárodnej konferencie LLCE2015: Language, Literature and Culture in Education 2015 (14.-16. 5. 2015) nájdete tu

 

Nasledujú akceptované abstrakty jej didaktickej časti LLCE2015: Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: ako ďalej? (15. 5. 2015)

Akceptované abstrakty

Testológia ako veda

Slovensko, ID LLCE2015-256 Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, zavedením Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej len SERR) do systému výučby a hodnotenia jazykového vzdelávania a akceptáciou Slovenskej republiky európskej jazykovej politiky vznikla otázka,...

CLIL ako inštrument na podporu cudzích jazykov, ale ako na to?

Slovensko, ID LLCE2015-247 Štátny pedagogický ústav Bratislava v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave realizoval v rokoch 2008 – 2012 experimentálne overovanie Didaktická...

CLIL teaching and learning – current international perspectives

Slovakia, ID LLCE2015-248 The author of the paper had an opportunity to become acquainted with different approaches included foreign language teaching and learning from different European countries. Some of them admit foreign language learning and bilingual learning being synonyms, other make a...

Language, Culture and Skills: The Potential of Content-Based Instruction

Slovakia, ID LLCE2015-251 Language, Culture and Skills: The Potential of Content-Based Instruction. The latest developments in foreign-language teaching and learning at non-philological faculties show the movement towards English-medium courses and study programmes. The workshop will touch upon...

Situating Language Tests in Relation to the CEFR

Slovakia, ID LLCE2015-245 The presentation outlines the process of aligning the English tests to the CEFR focusing on the stages recommended by the Manual. Beginning with the training of English teachers to interpret the CEFR levels to exemplar test items and tasks, the process of aligning the...

10 ways to use video in class

Slovakia, ID LLCE2015-242 With today´s classroom equipment, it is easier than it was before to use video when we teach. TVs and DVD players are well established as class resources, but we can use other modern equipment such as projectors or interactive whiteboards to play video clips, too....

Oops, what´s this OOSP all about? (Oxford Online Skills Program will improve your students' language skills)

Slovakia, LLCE2015-240 Homework makes good practical sense, particularly in language learning. There are certainly not enough classroom hours per week, which means not enough exposure to achieve proficiency in the language. If learning is to be effective, a good proportion of learning must take...

Reflection and Its Role in the Development of Pedagogical Content Knowledge (poster)

Czech republic, ID LLCE2015-244 The aim of this poster presentation is to introduce a dissertation project carried out in the field of pre-service teacher education.  It focuses on the process which student teachers of English undergo when developing pedagogical content knowledge, the category...

Využitie destinačných webov vo vyučovaní cudzieho jazyka a interkultúrnej komunikácie (na príklade talianskeho jazyka)

Slovensko, ID LLCE2015-234 Jazyk a kultúra v najširších súvislostiach sú dnes vo vyučovaní cudzích jazykov neodmysliteľne späté. Spôsob a miera ich prepojenia závisí od niekoľkých faktorov: (i) typ a stupeň výučby CJ (primárne - sekundárne vzdelávanie, univerzitná jazyková príprava, či rôzne formy...

Použitie CLIL - nástroja v slovenskom kurikule

Slovensko, LLCE2015-233 Cieľom príspevku je overenie funkčnosti CLIL – nástroja v rámci slovenského kurikula. V úvode príspevku sú stručne zhrnuté požiadavky Európskej únie v oblasti jazykovej politiky, ako aj koncepcia vyučovania cudzích jazykov na Slovensku. Ďalej sú čitateľovi...