Zasielanie abstraktov na konferenciu Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku - ako ďalej?

 

Termín zaslania abstraktov príspevkov:           do 31. marca 2015 (vrátane)

Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov:    do 15. apríla 2015

Formulár na zaslanie abstraktu nájdete nižšie (po pokynoch)

Pokyny

 • Abstrakty je potrebné zasielať elektronicky v štruktúre: meno autora, názov abstraktu, abstrakt (max. 1200 znakov), kľúčové slová (max. 7), forma príspevku (plenárna prednáška, príspevok, virtuálny príspevok, poster, workshop) a úplná kontaktná adresa vrátane afiliácie autora. Formulár na zasielanie abstraktu nájdete tu.
 • Posledný termín na zasielanie abstraktov je: 31. marec 2015 (vrátane)
 • Jeden autor môže zaslať maximálne dva abstrakty.
 • Organizačný výbor konferencie prijíma len abstrakty v niektorom z pracovných jazykov konferencie.
 • V abstrakte nepoužívajte skratky ani bibliografické odkazy, takisto nevkladajte obrázky, grafy ani tabuľky. 
 • Jeden abstrakt môže obsahovať max. 1200 znakov vrátane medzier. 
 • Počet kľúčových slov by nemal presiahnuť 7.
 • Všetky abstrakty budú anonymne posúdené členmi vedeckej rady konferencie. Posudzovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť abstrakt alebo odporúčať zmenu formátu príspevku (napr. z príspevku na poster) bez uvedenia dôvodu. 
 • Autorom oznámime výsledok posúdenia abstraktov e-mailom do  15. apríla 2015.
 • Opravy v abstraktoch je možné vykonávať len do 15. apríla 2015.
 • Abstrakty prezentovaných príspevkov budú následne publikované v recenzovanom zborníku abstraktov s vlastným ISBN. V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie príspevky a ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: