Cudzojazyčné vzdelávanie dospelých v Nemecku a Španielsku – komparatívna analýza

Ctibor HATÁR – Petra JEDLIČKOVÁ, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ID Výzvy2017-541;   Abstrakt: Vzdelávanie dospelých v cudzích jazykoch patrí k prioritám všetkých krajín Európskej únie, Slovensko, Nemecko a Španielsko z tejto kategórie nevynímajúc, nakoľko kompetencia dospelých komunikovať v cudzom jazyku patrí podľa medzinárodného dokumentu Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný rámec (2007) ku kľúčovým kompetenciám človeka. Autori predkladanej štúdie teoreticko-komparatívneho charakteru kladú dôraz na analýzu možností cudzojazyčného vzdelávania dospelých, jeho personálneho, inštitucionálneho a legislatívneho zázemia, ako aj vybraných modelov a projektov z Nemecka a Španielska, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe aj pre Slovensko.       

Kľúčové slová: cudzojazyčné vzdelávanie; edukátor a edukant v cudzojazyčnom vzdelávaní dospelých; vzdelávacie subjekty; modely a projekty cudzojazyčného vzdelávania dospelých; legislatívne zázemie cudzojazyčného vzdelávania; Nemecko; Španielsko.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253