Explicitná autoreferencia v dialogickej komunikácii v slovenčine

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., Filozofická fakulta PU v Prešove, ID Výzvy2017-515;    Abstrakt: Cieľom príspevku je hlbšie porozumieť explicitnej autoreferencii, ktorú predstavuje zámeno ja v subjektovej pozícii, a to paralelne s tvarom 1. osoby verba. Pre slovenčinu ako jazyk typu pro-drop je typická implicitná autoreferencia, t. j. referencia hovoriaceho na seba samého sa preferenčne realizuje prostredníctvom verbálnej flexie. Vzniká otázka, aká je motivácia pre explicitnú autoreferenciu na rolu hovoriaceho. Vysvetlenie vychádzajúce z aktuálneho členenia výpovede hovorí, že  používanie zámena ja determinuje kontrastívny a emfatický kontext. Toto vysvetlenie však platí len pre časť prípadov použitia zámena ja. Druhý typ vysvetlenia sa orientuje na pragmatické funkcie výpovede so zámenom ja. Problémom zostáva, že zistené pragmatické funkcie výpovede plnia aj bez zámena ja. V štúdii sa pokúsime explicitnú autoreferenciu objasniť (a) z hľadiska sémantiky verb, preferenčne používaných v 1. osobe singuláru, a (b) z hľadiska sémantických rolí subjektu, na ktorého sa referuje explicitne. Na výskum sa využíva Slovenský hovorený korpus. Výsledky zistené korpusovou metódou v slovenčine sa konfrontujú s tzv. teóriou „neviditeľnosti agensa“ a  individualizácie subjektu.

Tento abstrakt prihlasujem do sekcie slovenského jazyka ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 1/0099/16.

kľúčové slová: explicitná autoreferencia, zámeno ja, sémantická rola, dialóg, slovenčina  

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253