Grafická kniha ako interpretačný a učebný problém (alebo predpoklad rozvíjania detského myslenia a schopnosti učiť sa)

Slovensko, ID Vyzvy2016-500;     V príspevku sa venujeme problematike grafickej knihy ako interpretačného a učebného problému či predpokladu rozvoja detského myslenia a schopnosti učiť sa v kontexte nižšieho sekundárneho vzdelávania. Vychádzame z ISCED2 a z teórie R. Fishera (2004), pričom v závislosti od špecifických cieľov analýzy a interpretácie umeleckého diela v kontexte didaktickej komunikácie, ako aj v súlade s ambíciou rozvíjať detské myslenie a schopnosť učiť sa navrhujeme také vyučovacie stratégie a metódy, ktoré pomôžu naplniť deklarovaný zámer. Zároveň uvažujeme o možnostiach recepcie umeleckého diela v prostredí školy a ponúkame návrh na prácu s grafickou knihou, ktorý sa môže stať aj metodickým návrhom v kontexte prípravy potenciálnych učiteľov slovenského/anglického jazyka a literatúry.

Kľúčové slová: literárny/vizuálny text, didaktická komunikácia, rozvíjanie detského myslenia a schopnosti učiť sa, nižšie sekundárne vzdelávanie, ISCED2, práca s textom v prostredí školy

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253