Kolokácie v odbornom jazykovom vzdelávaní budúcich tlmočníkov

Slovensko, ID Výzvy 2016-578;        V príspevku sa zaoberáme postavením kolokácií v odbornej jazykovej príprave študentov tlmočníctva, pričom sa zameriavame predovšetkým na dôležitosť ovládania kolokácií pri tlmočení z portugalského jazyka do slovenského. Na základe poznatkov získaných komparáciou stavby portugalských kolokácií a ich slovenských ekvivalentov upozorňujeme na možné úskalia pri prevode daných spojení medzi uvedenými jazykmi s ohľadom na faktor interferencie. Pri podrobnejšom popise významu kolokácií sa sústredíme predovšetkým na využitie v procese simultánneho tlmočenia. K tomuto prístupu nás viedla skutočnosť, že pri simultánnom tlmočení dochádza k úzkemu kontaktu východiskového a cieľového textu, a tým aj pracovných jazykov tlmočníka. Je však potrebné zdôrazniť, že isté aspekty možno aplikovať tiež na konzekutívne tlmočenie.

Kľúčové slová: kolokácia, tlmočenie, kritický faktor, jazyková príprava

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253