Komparatistika ako edukačný prostriedok porozumenia a komunikácie: Niekoľko poznámok ku kategórii "národné" a "svetové"

Anna Zelenková, Slovanský ústav AV ČR Praha, Czech republic, ID LLCE2017-186;    Abstrakt: Príspevok sa venuje možnostiam intenzívnejšieho využitia komparatistiky v rámci literárnej výchovy, v ktorej prevláda adorácia národnej literatúry v súvislosti s abstrakciou pojmu svetová literatúra. Znamená to väčšie presadzovanie areálového a komparatívneho prístupu. Zdôraznenie komparatistiky môže priniesť hľadanie a rešpektovanie inakosti, pretože sa neviaže na národný jazyk a literatúru, na konkrétnu tradíciu a kultúru, ale odvoláva sa na ich rozmanitosť, má vysvetliť kontakt s druhým, ktorý môže byť blízky, ale aj iný. Malo by ísť najmä o snahu poukázať viac na prepojenosť a vzájomné ovplyvňovanie. Tzv. edukačná, didakticky aplikovaná komparatistika, t. j. oblasť porovnávacej literárnej vedy zameraná na prekonávanie binárnej, etnolingvistickej opozície "národnosti" a "svetovosti" v školskej praxi, by sa v literárnej výchove mohla stať novým metodologickým stimulom. Hodnotovým základom tejto edukačnej komparatistiky sa stáva hermeneutické pochopenie inakosti, no nie interkultúrne vzdialenej, ale inakosti blízkej, ktorá existuje napr. v intertextualite konkrétneho diela vznikajúceho v rámci "susedstva" spoločného stredoeurópskeho areálu. Ide tu v prvom rade o tzv. inovovanú imagológiu zameriavajúcu sa na interpretáciu obrazov, ktorými sa v slovesnom texte zachytávajú cudzie krajiny a národy. Celkový význam imagologických impulzov môžeme vidieť aj v oslabení opozície tradičných kategórií "národná" a "svetová", aj v prekonávaní predstáv o rozvinutosti niektorých kultúr na úkor druhých. Edukačná komparatistika môže prostredníctvom areálového a porovnávacieho prístupu umožniť dialóg literatúry ako umenia aj s inými sférami a môže zohrávať integračnú i didaktickú funkciu, či rozvíjať aj vedomie spolupatričnosti a schopnosť "komparovania", t. j. zmysel pre vnímanie reality okolo seba nielen v jazykovo-etnických, ale aj v hodnotovo-kontextových súvislostiach.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253