Kontinuálne zlepšovanie vyučovacieho procesu v primárnom vzdelávaní

István Szőköl, Univerzita J. Selyeho, Slovakia, ID LLCE2017-160;     Abstrakt: Kontinuálne zlepšovanie vyučovacieho procesu vyžaduje predovšetkým od učiteľov, aby sa neustále zamýšľali, analyzovali a hodnotili vlastnú prácu a snažili sa ju skvalitňovať. príspevok sa zaoberá zavedením manažérstva kvality do vyučovacieho procesu, pretože jedným zo spôsobov zvyšovania kvality vzdelávania  je vybudovanie systému manažérstva kvality na základných školách, pričom sa budeme zameriavať výlučne na školy s vyučovacím jazykom maďarským. Súčasťou príspevku je prieskum klímy školskej triedy zameraný na overenie aktuálneho stavu sociálnej klímy triedy vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra. Vo vyučovaní tohto predmetu na primárnom stupni vzdelávania sa musí venovať náležitá pozornosť skutočnosti, že žiaci do 1. ročníka základnej školy s VJM prichádzajú s odlišnými jazykovými a rečovými kompetenciami.

Kľúčové slová: primárne vzdelávanie, vyučovací proces, manažérstvo kvality, školy s VJM, klíma školy

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253