ZAJACOVÁ Michaela: Vplyv zistenia učebných štýlov a postojov študentov k vyučovaniu na rozvoj ich komunikačných jazykových kompetencií a zručností v rámci referenčnej úrovne B1

Dôležitosť vyučovania anglického jazyka ako medzinárodného dorozumievacieho jazyka sa odzrkadľuje aj v slovenskom vzdelávacom systéme, v ktorom sa tento jazyk povinne vyučuje od tretieho ročníka základnej školy. Posledný ročník strednej školy potom predstavuje konečný stupeň jeho vyučovania organizovaného štátom, pričom sa napr. na gymnáziách študenti prihlasujú na povinnú písomnú a ústnu maturitnú skúšku z anglického jazyka na štátom stanovenej referenčnej úrovni B2 definovanej v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky, a na stredných priemyselných a odborných školách je študentom predpísaná povinná maturitná úroveň B1. Cieľom našej prezentácie je poukázať na výučbové postupy zamerané na učebné štýly a ich efektívnosť. V súlade s filozofiou Spoločného európskeho referenčného rámca, ktorá kladie dôraz na vyučovanie zamerané na žiaka, budovanie autonómnosti učiaceho sa, učenie sa objavovaním a činnostné vyučovanie, by sa pozornosť učiteľa mala preniesť na žiaka. Výsledky intervencie v experimentálnej skupine sa porovnajú s výsledkami kontrolnej skupiny s podobnou jazykovou úrovňou, aby sa overila účinnosť zavedených zmien.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253