Práca s vetou v Šlabikári LIPKA® ako príprava na porozumenie textu (workshop AITEC)

Slovensko, ID Výzvy2016-472;         Základnou požiadavkou slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ je naučiť žiakov čítať a písať. Šlabikár LIPKA® (od Vydavateľstva AITEC) ponúka osvedčené postupy tradičného vyučovania a zároveň moderné didaktické trendy vo vyučovaní. Rešpektuje individuálny prístup k žiakom a rozvíja ich samostatnosť. Umelecké texty zo života detí a motivačné básne pomáhajú rozvíjať čitateľské a pisateľské spôsobilosti žiakov. Proces nácviku čítania sa zameriava nielen na zvládnutie techniky čítania a písania, ale i na aktívne porozumenie čítaného textuvyjadrenie vlastnej myšlienky prostredníctvom písania. Učivo o vete integruje jazykovú, slohovú i literárnu zložku učiva, pripravuje prvákov na porozumenie textu a zároveň rozvíja komunikačné zručnosti žiakov. Cieľom nášho workshopu je predstaviť spôsoby práce s vetou prostredníctvom textov na nácvik čítania a úloh v Šlabikári LIPKA®, predviesť aktivity využívajúce analyticko-syntetickú metódu, ktoré hrovou formou pomáhajú prvákom priblížiť a pochopiť vetu a jej význam pre obsah textu ako prípravu na porozumenie textu.

Kľúčové slová: Šlabikár LIPKA®, práca s vetou v 1. ročníku ZŠ, čítanie s porozumením, komunikačné zručnosti

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253