Translanguaging a jeho aplikácia v škole (plenárna prednáška)

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, ID Výzvy2017-517;   Abstrakt: Prednáška je venovaná problematike multilingválneho vzdelávania a súčasnému pedagogicko-lingvistickému diskurzu týkajúceho sa pojmu translanguaging. Kým predchádzajúce teórie bilingvizmu viedli k pedagogickým potrebám štruktúrovaného oddelenia dvoch a viac jazykov, translanguaging nabáda učiteľov využívať prepojenia medzi jednotlivými jazykmi a odstraňuje problematiku pôvodného „code-switching“ (striedanie kódov), ktorý bol často u odbornej ako aj laickej verejnosti vnímaný negatívne. Translanguaging je obrat v multilingválnom vnímaní jazykového vzdelávania a rozvíja metalingvistické uvedomovanie u žiakov. V závere prednášky autorka uvádza príklady zahraničných multilingválnych škôl, ktoré aplikovali translanguaging do svoje praxe.

Kľúčové slová: translanguaging, multilinguizmus, bilingvizmus, jazykové vzdelávanie

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253