Tvorba rýmov ako súčasť rozvíjania fonematického uvedomovania u detí predškolského veku / Rhyme Production as a Part of Phonemic Awareness Development in Preschool Age

Monika Máčajová, Soňa Grofčíková, Zuzana Zajacová, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, ID CLEaR2017-485;       Abstrakt: Rýmové uvedomovanie môže výrazne pomôcť pri rozvíjaní fonematického uvedomovania u niektorých začiatočných čitateľov. Podstata spočíva v tom, že identifikácia rýmu si vyžaduje, aby dieťa počulo zvuky vo vnútri slov. Tým dieťa získava základnú myšlienku o tom, že slovo je rozdelené na zvukové časti. Príspevok si kladie za cieľ predstaviť teoretické východiská, kľúčové pojmy a výsledky skúmania detí v oblasti tvorby rýmov. Hlavnú časť príspevku tvoria výsledky výskumu detí predškolského veku na Slovensku. Výskumu sa zúčastnilo 866 respondentov (detí) vo veku od 4 do 7 rokov. Predmetom skúmania bola schopnosť detí produkovať (tvoriť) rýmy k podnetovým slovám. Príspevok predstavuje výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku.

Abstract: Rhyme awareness can significantly influence development of phonemic awareness in some initial readers. Rhyme identification requires child´s ability to hear sounds within the words. This ability helps to a child to acquire basic idea about the word and its sound segmentation. The paper deals with theoretical basis, key terms and research findings in rhyme production. It is focused on the research investigating children in preschool age in Slovakia. 866 children in age from four to seven years were tested in ability to produce rhymes to cue words. The paper is an output of national research project VEGA no. 1/0637/16 Development of a Diagnostic Tool to Assess the Level of Phonemic Awareness of Children in Preschool Age.

 

Kľúčové slová: rýmovanie, rým, fonematické uvedomovanie, tvorba rýmov.

Key words: rhyming, rhyme, phonemic awareness, rhyme production

Search site

Contact

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253