Výučba írskeho jazyka na primárnom a sekundárnom stupni základných škôl v Írskej republike/Irish Language in the Context of Primary and Secondary School Education in the Republic of Ireland

Slovensko, ID LLCE2015-183

Výučba írskeho jazyka ako povinného predmetu na primárnom a sekundárnom stupni základných škôl v Írskej republike je jedným z predpokladov pre dosiahnutie bilingvizmu v spoločnosti. Jedným z cieľov príspevku je rekognoskovať hlavné príčiny, ktoré viedli k prijatiu írskeho jazyka ako jedného z povinných vyučovacích predmetov na bežných štátnych školách. Pozornosť je venovaná i identifikácii a analýze silných a slabých stránok výučby írskeho jazyka na bežných typoch škôl ako i v systéme škôl gaelscoileanna. Autorka neopomína ani výzvy spojené s výučbou írskeho jazyka v rámci primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania.

Kľúčové slová: Írsky jazyk, revitalizácia jazyka, primárne a sekundárne vzdelávanie

 

Irish language education in the context of primary and secondary schools is one of the preconditions how to achieve societal bilingualism in the long-term horizon. One of the aims of the article is to analyze the main reasons leading to the adoption of Irish language as one of the compulsory subjects in Irish schools. The attention is being paid to identification and analysis of weaknesses and strengths of Irish language education in the context of mainstream schools as well as gaelscoileanna schools. Future challenges connected with Irish language primary and secondary education are also being addressed.

Key words: Irish language, revitaliyation of Irish language, primary and secondary education

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253