A sense of didactic and general effectiveness of teachers of literature in Poland and Slovakia

Prof. Krzysztof Mariusz Rubacha & Mariana Sirotová, University of Ss. Cyril and Methodius, Slovakia, ID LLCE2018-395;    Abstrakt: Existuje univerzalita v pregraduálnej príprave učiteľov jazykov? Jednoznačne je možné odpovedať, že nie. Pregraduálna príprava učiteľov jazykov má však spoločné znaky, ktoré sa viažu na konkrétne koncepty vysokoškolskej výučby. Príspevok predkladá komparáciu  dvoch zahraničných konceptov vysokoškolskej výučby a ich implementáciu v pregraduálnej príprave učiteľov jazykov v podmienkach slovenských vysokých škôl na základe subjektívnych výpovedí študentov.

Kľúčové slová: koncepty vysokoškolskej výučby, komparácia, analýzy subjektívnych výpovedí, vysokoškolský študent, pregraduálna príprava učiteľov

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253