Absencia odboru a programu geragogika – ako kríza slovenských univerzít / The absence of a department and program of geragogy - as a crisis of Slovak universities

prof. Beáta Balogová, PhD. & PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., Prešovská univerzita, Slovakia, ID LLCE2017-173;    Abstrakt: Autorky príspevku vychádzajú zo skutočnosti, že predpokladom rozvoja geragogickej edukológie (edukológie seniorstva) a geragogickej profesie je existencia študijného odboru a programu geragogika na univerzitách (ako verejných vysokých školách). Napriek tomu, kvalifikovaná príprava geragógov v našich podmienkach absentuje. Z tohto dôvodu by malo dôjsť v slovenských podmienkach k vyšpecifikovaniu profilu absolventa a k požiadavke vymedzenia jeho kompetencii. Následne je potrebné vymedziť miesto geragóga, ktorého definujeme ako profesionála pôsobiaceho v oblasti seniorskej edukácie tak, ako je to v prípade pedagóga či andragóga. Zároveň je dôležité akcentovať filozoficko-sociálny kontext v tom, že tento profesionál je vzrastajúcej miere konfrontovaný s požiadavkami spoločnosti, v podobe spoločnosti založenej na vedomostiach, otázok prebiehajúcich sociálnych zmien a definovaní zmyslu života. Úloha konštituovania odboru a programu geragogika tak vzniká ako spoločenská objednávka doby, popierajúca v súčasnosti často pertraktovaný „mýtus krízy univerzít“. Univerzita bola vždy v histórii kľúčovým miestom, v ktorom vznikali hodnoty slúžiace spoločenskej integrácii a tréningovým poľom, na ktorom sa cvičili vzdelávatelia, ktorí mali tieto hodnoty šíriť a prevádzať do podoby spoločenských spôsobilostí. V závere autorky ponúkajú návrh kľúčových oblasti pregraduálnej prípravy geragóga s definovaním inštitucionálneho ukotvenia s cieľom prispenia do už prebiehajúcej odbornej diskusie a kreovania odboru a programu. 

Kľúčové slová: geragogiky, geragogická edukológia, senior/ka, študijný program a odbor, univerzita

 

The absence of a department and program of geragogy - as a crisis of Slovak universities

Abstract: The authors of this paper base their research on the fact that the prerequisite of geragogic education (educating the seniors) and of the geragogic profession is the existence of a study department and program of geragogy at universities (as public colleges).  Nevertheless a qualified preparation of geragogues is absent in our conditions. For this reason, a graduate profile should be specified in Slovak conditions as well as his or her competences. Subsequently it is necessary to define the position of a geragogue, who is defined as a professional working in the field of senior education, just like a pedagogue or an adult educator. It is also important to emphasize philosophical-social context in that this professional is increasingly confronted with the demands of the society, in the form of a society based on knowledge, questions of ongoing social changes and defining the meaning of life. The task of constituting the department and program of geragogy is formed as a social order of the time, denying the currently often times perceived “mythos of crisis of universities”. University was always a key place in history, where values serving social integration and training formed, where educators trained, who should spread these values and introduce them in the form of social capabilities. In the conclusion the authors offer a proposal of key areas of undergraduate preparation of a geragogue, including the definition of institutional anchoring, with the goal to contribute to ongoing professional discussion and creation of the department and the program.

Key words: geragogy, adult education, senior, study program and department, university

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253