Aktivizácia žiakov v jazykovom vzdelávaní

Slovensko, ID Výzvy2016-568;        Workshop je určený pre učiteľov cudzích jazykov, ktorí sa snažia využívať spoločné témy v jazykovom vzdelávaní a využívať pritom zručnosti žiakov zo všetkých jazykov, ktoré sa učia. Workshop si kladie z cieľ ukázať dôležitosť akceptácie rôznych učebných štýlov žiakov a z tohto hľadiska využitie rôznych stratégií a metód v jazykovom vzdelávaní. Obsahom workshopu sú praktické ukážky aplikácie aktivizujúcich prvkov a didaktických hier v organizačnej forme učenie sa na stanovištiach. Workshop je vedený v slovenskom, príp. nemeckom jazyku.

Kľúčové slová: otvorené vyučovanie, autonómnosť žiaka, učebný štýl žiaka, techniky učenia sa, učenie sa na stanovištiach, didaktická hra, medzipredmetové vzťahy

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253