Analýza pojmoslovia v oblasti fonematického uvedomovania

Slovensko, ID Výzvy2016-409;         Bádatelia v súčasnosti sústreďujú pozornosť nielen na fonematické uvedomovanie ako pedagogicko-psychologický konštrukt, ale tiež na ďalšie schopnosti, ktoré s ním korelujú. Je podkladom fonologického spracovania vysoko kompatibilná schopnosť alebo máme dočinenia s viacerými vzájomne nezávislými schopnosťami? Cieľom príspevku je hľadať odpoveď na vyššie položenú otázku, a zároveň podrobiť komparatívnej analýze základné pojmy, ktoré s fonematickým uvedomovaním bezprostredne i okrajovo súvisia. Príspevok vzniká ako výstup autoriek z riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku, na ktorej aktívne participujú.

Kľúčové slová: Fonematické uvedomovanie; fonologické schopnosti; sluchová analýza a syntéza; fonematický sluch; čítanie; dyslexia.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253