Ave Eva – nový druh vtáka? Živé latinské slová v krivom zrkadle slovenčiny

doc. Erika Brodňanská & dr. Adriána Koželová, Prešovská univerzita, ID Výzvy2017-512;     Abstrakt: Prekladateľstvo a tlmočníctvo sa na slovenských univerzitách radí k stabilne etablovaným študijným odborom. Praxeológia prekladu poukazuje na zaujímavý fenomén. Dnešnú generáciu vysokoškolských študentov humanitných vied netvoria prevažne absolventi gymnázií. Mnohí absolvovali stredné odborné školy a len mizivý počet mal možnosť oboznámiť sa so základmi latinčiny a antickej kultúry. Tento nedostatok vo všeobecnom vzdelaní je stále viditeľnejšie reflektovaný v schopnosti študentov recipovať texty a detegovať kultúrne referencie odkazujúce na dané obdobie, prítomné v textoch vo viac alebo menej explicitnej forme.

Cieľom príspevku je analyzovať praktické používanie latinských okrídlených slov a citátových výrazov v slovenčine. Sú stabilnou súčasťou lexiky, no ich ortografia aj  myšlienkový obsah sú v médiách neraz deformované, kvôli čomu dochádza k významovým posunom a občas aj k znemožneniu ich identifikácie. Autorky analyzujú vybrané latinské okrídlené slová a citátové výrazy na základe príkladov excerpovaných zo Slovenského národného korpusu a okrem posunov a formy sa sústreďujú na frekvenčné údaje.

Na základe zistených údajov autorky konštatujú, že budúci prekladatelia a tlmočníci by mali absolvovať aspoň základy latinského jazyka a antickej kultúry, pretože ich profesia predurčuje zaradiť sa k odborným používateľom jazyka, ktorí majú ovládať jazykové normy a prispievať ku kultivovaniu jazyka.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253