BARNAU Anna: Dištančné a prezenčné vyučovanie anglického jazyka pre lekárske účely na JLF UK v Martine

Celosvetová pandémia COVID-19 viedla k zmene v rôznych oblastiach zdravotníctva, vedy, kultúry  a v neposlednom rade školstva. Výučba na všetkých úrovniach vzdelávania bola náhle zmenená z tradičnej prezenčnej formy na dištančnú formu. V tejto novej situácii získala téma tvorby vhodných vyučovacích materiálov iný rozmer a význam. Online semináre sa museli prispôsobiť novej situácii a zohľadniť viac jednotlivé potreby študentov. Zároveň využitie moderných počítačových technológií ako aj internetových platforiem a aplikácií sa stalo neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Keďže anglický jazyk ako lingua franca, jazyk globálny, sa využíva nielen na získavanie nových odborných poznatkov a znalostí, ale otvára prístup k novým vedeckým informáciám a umožňuje ďalší profesionálny rast, výučba angličtiny pre lekárske účely (English for Medical Purposes, EMP) musí zohľadňovať jednak prehĺbenie všetkých štyroch jazykových zručností, ale aj individuálne výučbové štýly a preferencie študentov. Na spomenuté nároky a požiadavky muselo byť prihliadané v rámci novej vyučovacej formy synchrónneho, ako aj asynchrónneho dištančného vzdelávania (DV) na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK). Na základe zmeny prezenčnej formy výučby za dištančnú aj v rámci výučby lekárskej angličtiny na JLF UK, sa operatívne pristúpilo k zmene štruktúry výučby, pričom sa zohľadnili nasledovné požiadavky: 1. upravenie obsahu v rámci EMP s ohľadom na nové podmienky, 2. zaradenie nových e-learningových aktivít a úloh do vyučovacích jednotiek, 3. osvojenie si nových stratégií, ktoré by zvýšili motiváciu a záujem o predmet v rámci zmenenej formy vyučovania, 4. príprava banky testovacích úloh v programe MOODLE, ktoré boli prispôsobené novým témam a typom cvičení. Táto prezentácia sa zaoberá vplyvom vyššie spomenutých faktorov na efektívnosť dištančnej výučby EMP na JLF UK.

Kľúčové slová: Angličtina pre lekárske účely, dištančné vzdelávanie, asynchrónne a synchrónne vzdelávanie, viacnásobná gramotnosť

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253