Charakteristika výslovnosti němčiny jako druhého cizího jazyka u českých žáků základních škol

Česká republika, Výzvy2016-569;       Příspěvek svým zaměřením spadá do oblasti výzkumů zabývajících se osvojováním více cizích jazyků. Jeho cílem je představit první fázi výzkumu, jejíž těžiště spočívá v pořízení audiozáznamů německé výslovnosti u českých žáků, kteří si osvojují němčinu jako druhý cizí jazyk na druhém stupni základní školy. Úvodní část příspěvku zdůvodňuje volbu tématu a charakterizuje cíle a východiska disertačního projektu. Hlavní pozornost je věnována závěrům předvýzkumu, na základě kterého došlo k modifikaci koncepce disertačního projektu. Prezentovány budou metodologické postupy, které zahrnují tvorbu výzkumného nástroje (hlasité čtení, popis obrázku) a konkrétní postup při výběru výzkumného vzorku. V této souvislosti bude rovněž popsáno zajištění a zpracování audiozáznamů po technické stránce. V neposlední řadě bude vysvětleno, jakým způsobem budou data zpracována a analyzována, a to ve vztahu k výzkumným otázkám. V souvislosti s triangulací dat budou kromě audiozáznamů zmíněny další zamýšlené nástroje sběru dat, jako je dotazník žákům a řízené interview s vyučujícím německého jazyka.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253