Čítanie s porozumením ako syntaktický proces korelujúci s mentálnym modelom subjektu

Slovensko, ID Výzvy2016-442;     Štúdia vychádza z Chomskeho teórie rečovej akvizície, intuitívneho osvojovania gramatiky a princípu rekurzívnosti v produkcii viet. Procesy percepcie a produkcie reči sa vzájomne anticipujú. Miera prepojenia viet a motívov do významového celku je pre porozumenie textu kľúčová. Text plní také isté funkcie, aké pripisujeme jazyku. Schopnosť človeka porozumieť textu je teda z aspektu jeho mentálneho napredovania a profesijného uplatnenia kľúčová.  V štúdii (v spojitosti s teóriou mentálnych modelov) preukážeme, ako rastie recepcia subjektu. V tomto procese nachádzame kontinuitu, ktorá sa reflektuje v akte individuálneho tvorenia textu. Tak recepcia, ako aj produkcia textu sú založené na schopnosti čítať s porozumením. Text, ktorý má byť zrozumiteľný z aspektu subjektu, musí zodpovedať istej kvalite tematicko-rematickej štruktúry. Kohézia textu a jej nástroje priamo ovplyvňujú mieru porozumenia textu. Na konkrétnych textoch z učebníc interpretačným spôsobom preukážeme, prečo nemôžu byť pre žiaka médiom, ktoré mu sprostredkuje nový poznatok. Na inej skupine textov dokážeme, prečo pri nich žiak neuspeje pri evalvácii porozumenia.

Kľúčové slová: text, mentálny model, téma, réma, kohézia, predstava, motív

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253