Čítanie s porozumením ako syntaktický proces korelujúci s mentálnym modelom subjektu

Slovensko, ID Výzvy2016-442;     Štúdia vychádza z Chomskeho teórie rečovej akvizície, intuitívneho osvojovania gramatiky a princípu rekurzívnosti v produkcii viet. Procesy percepcie a produkcie reči sa vzájomne anticipujú. Miera prepojenia viet a motívov do významového celku je pre porozumenie textu kľúčová. Text plní také isté funkcie, aké pripisujeme jazyku. Schopnosť človeka porozumieť textu je teda z aspektu jeho mentálneho napredovania a profesijného uplatnenia kľúčová.  V štúdii (v spojitosti s teóriou mentálnych modelov) preukážeme, ako rastie recepcia subjektu. V tomto procese nachádzame kontinuitu, ktorá sa reflektuje v akte individuálneho tvorenia textu. Tak recepcia, ako aj produkcia textu sú založené na schopnosti čítať s porozumením. Text, ktorý má byť zrozumiteľný z aspektu subjektu, musí zodpovedať istej kvalite tematicko-rematickej štruktúry. Kohézia textu a jej nástroje priamo ovplyvňujú mieru porozumenia textu. Na konkrétnych textoch z učebníc interpretačným spôsobom preukážeme, prečo nemôžu byť pre žiaka médiom, ktoré mu sprostredkuje nový poznatok. Na inej skupine textov dokážeme, prečo pri nich žiak neuspeje pri evalvácii porozumenia.

Kľúčové slová: text, mentálny model, téma, réma, kohézia, predstava, motív

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253