CLIL a ODBORNÝ CIZÍ JAZYK – formy podpory

Česká republika, ID LLCE2015-227

Příspěvek se věnuje dvěma zdánlivě odlišným tématům: výuce metodou CLIL a výuce odborného cizího jazyka (výuka cizího jazyka pro specifické účely).  Byť mají odlišné postavení v českém školském systému, mají některé společné cíle: motivace žáků k výuce cizích jazyků, zlepšení komunikačních kompetencí v cizím jazyce, snížení strachu promluvit v cizím jazyce a hlavně užití cizího jazyka v praxi. U obou dochází k integraci jazykových a odborných znalostí a k dalšímu rozvoji jazykových dovedností.

Na příkladu České republiky bude představen legislativní rámec, který zahrnuje výuku některých předmětů v cizím jazyce a používání metody CLIL. Dále budou uvedeny konkrétní kroky, které byly učiněny pro podporu výuky odborného cizího jazyka.

Již několik let probíhají v Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV) metodické semináře k výuce metodou CLIL, byla vypracována metodika výuky, rozšíření však není velké. Zatím pouze cca 50 základních a cca 50 středních škol v České republice nabízí výuku některých předmětů v cizím jazyce. Aplikace je pro školy a zejména pro učitele velmi náročná. Co lze udělat pro to, aby jazyková výuka ve větší míře přešla i do nejazykových předmětů? Možná zlepšení systému a centrální poskytnutí výukových materiálů školám?

Pokud jde o výuku odborného cizího jazyka, je v základních kurikulárních dokumentech ošetřena, nicméně velmi obecně. Pouze některé obory vzdělání, jejichž učitelé se sami dohodli v rámci asociace (např. zdravotnické obory), ji vyučují systematicky, tj. mají stanovena témata pro jednotlivé obory. Výuka odborného cizího jazyka ve většině oborů vzdělání záleží  na konkrétním učiteli a jeho podpoře ředitelem školy. MŠMT organizuje  prostřednictvím NIDV již déle než čtyři roky vzdělávání učitelů v odborném cizím jazyce (AJ, NJ, FJ), nicméně procento škol, které dále vyučují odborný cizí jazyk, není plně uspokojivé.  Proč? Je třeba podpory nejen vyučujících ale i vedení školy, ale stačí to?

Na výše uvedené otázky nelze odpovědět vyčerpávajícím způsobem, nicméně z analýzy dosavadní situace vyplývá, že k podpoře výuky metodou CLIL i k výuce odborného cizího jazyka je třeba vzdělávat jak učitele jazykových, tak nejazykových předmětů, posílit spolupráci učitelů ve škole a v odborných školách spolupráci s podniky. V případě výuky odborného cizího jazyka je nezbytné na úrovni kurikulárních dokumentů stanovit cíle, rozsah a obsah výuky a dát školám k dispozici technicky zajímavé výukové materiály (dosud si je většinou vytváří každá škola sama). K podpoře výuky metodou CLIL by výrazně pomohla existence systematicky strukturovaných webových stránek s volně stažitelnými dokumenty pro jednotlivé předměty či speciální učebnice pro výuku metodou CLIL.


 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253