CLIL a ODBORNÝ CIZÍ JAZYK – formy podpory

Česká republika, ID LLCE2015-227

Příspěvek se věnuje dvěma zdánlivě odlišným tématům: výuce metodou CLIL a výuce odborného cizího jazyka (výuka cizího jazyka pro specifické účely).  Byť mají odlišné postavení v českém školském systému, mají některé společné cíle: motivace žáků k výuce cizích jazyků, zlepšení komunikačních kompetencí v cizím jazyce, snížení strachu promluvit v cizím jazyce a hlavně užití cizího jazyka v praxi. U obou dochází k integraci jazykových a odborných znalostí a k dalšímu rozvoji jazykových dovedností.

Na příkladu České republiky bude představen legislativní rámec, který zahrnuje výuku některých předmětů v cizím jazyce a používání metody CLIL. Dále budou uvedeny konkrétní kroky, které byly učiněny pro podporu výuky odborného cizího jazyka.

Již několik let probíhají v Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV) metodické semináře k výuce metodou CLIL, byla vypracována metodika výuky, rozšíření však není velké. Zatím pouze cca 50 základních a cca 50 středních škol v České republice nabízí výuku některých předmětů v cizím jazyce. Aplikace je pro školy a zejména pro učitele velmi náročná. Co lze udělat pro to, aby jazyková výuka ve větší míře přešla i do nejazykových předmětů? Možná zlepšení systému a centrální poskytnutí výukových materiálů školám?

Pokud jde o výuku odborného cizího jazyka, je v základních kurikulárních dokumentech ošetřena, nicméně velmi obecně. Pouze některé obory vzdělání, jejichž učitelé se sami dohodli v rámci asociace (např. zdravotnické obory), ji vyučují systematicky, tj. mají stanovena témata pro jednotlivé obory. Výuka odborného cizího jazyka ve většině oborů vzdělání záleží  na konkrétním učiteli a jeho podpoře ředitelem školy. MŠMT organizuje  prostřednictvím NIDV již déle než čtyři roky vzdělávání učitelů v odborném cizím jazyce (AJ, NJ, FJ), nicméně procento škol, které dále vyučují odborný cizí jazyk, není plně uspokojivé.  Proč? Je třeba podpory nejen vyučujících ale i vedení školy, ale stačí to?

Na výše uvedené otázky nelze odpovědět vyčerpávajícím způsobem, nicméně z analýzy dosavadní situace vyplývá, že k podpoře výuky metodou CLIL i k výuce odborného cizího jazyka je třeba vzdělávat jak učitele jazykových, tak nejazykových předmětů, posílit spolupráci učitelů ve škole a v odborných školách spolupráci s podniky. V případě výuky odborného cizího jazyka je nezbytné na úrovni kurikulárních dokumentů stanovit cíle, rozsah a obsah výuky a dát školám k dispozici technicky zajímavé výukové materiály (dosud si je většinou vytváří každá škola sama). K podpoře výuky metodou CLIL by výrazně pomohla existence systematicky strukturovaných webových stránek s volně stažitelnými dokumenty pro jednotlivé předměty či speciální učebnice pro výuku metodou CLIL.


 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253