CLIL ako inštrument na podporu cudzích jazykov, ale ako na to?

Slovensko, ID LLCE2015-247

Štátny pedagogický ústav Bratislava v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave realizoval v rokoch 2008 – 2012 experimentálne overovanie Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov na 20 základných školách. Na 7 základných školách na Slovensku sa do predmetov matematika a prírodoveda integroval nemecký jazyk a na 13 základných školách anglický jazyk. Od roku 2013 experimentálne overovanie pokračuje aj na druhom stupni základnej školy.    

Cieľom príspevku je oboznámiť s výsledkami experimentálneho overovania Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov.  Príspevok ďalej objasní zámery CLIL-u, priebeh vyučovania nejazykových predmetov a poukáže na problémy, ktoré vznikali pri implementácii CLIL- u.

Kľúčové slová: Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), základná škola, matematika, prírodoveda, experimentálne overovanie, anglický jazyk, nemecký jazyk

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253