CLIL ako inštrument na podporu cudzích jazykov, ale ako na to?

Slovensko, ID LLCE2015-247

Štátny pedagogický ústav Bratislava v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave realizoval v rokoch 2008 – 2012 experimentálne overovanie Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov na 20 základných školách. Na 7 základných školách na Slovensku sa do predmetov matematika a prírodoveda integroval nemecký jazyk a na 13 základných školách anglický jazyk. Od roku 2013 experimentálne overovanie pokračuje aj na druhom stupni základnej školy.    

Cieľom príspevku je oboznámiť s výsledkami experimentálneho overovania Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov.  Príspevok ďalej objasní zámery CLIL-u, priebeh vyučovania nejazykových predmetov a poukáže na problémy, ktoré vznikali pri implementácii CLIL- u.

Kľúčové slová: Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), základná škola, matematika, prírodoveda, experimentálne overovanie, anglický jazyk, nemecký jazyk

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253