CLIL na Slovensku

Veronika Belancová, Trnavská univerzita v Trnave

Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať a určiť podobu implementácie metódy CLIL na základných a stredných školách na Slovensku. Dôraz je kladený najmä na určenie cudzieho jazyka a jeho používania, určenie konkrétnych predmetov a ich týždenných časových dotácií, spôsob testovania žiakov a zainteresovanosť vedenia jednotlivých škôl do používania tejto metódy. Spôsob používania CLILu je analyzovaný pomocou dotazníka, na ktorý odpovedalo 19 učiteľov zo základných a stredných škôl zo západného Slovenska. Výsledkom dotazníka je zistenie, že každá škola má zavedený iný CLIL model, upravený podľa svojich požiadaviek. Spoločným znakom všetkých škôl praktizujúcich CLIL je to, že používajú anglický jazyk, väčšina učiteľov strieda na hodinách anglický a slovenský jazyk, a že najpoužívanejšie predmety sú výtvarná výchova, prvouka, prírodoveda a matematika.

Kľúčové slová: CLIL, základná škola, stredná škola, cudzí jazyk, implementácia metódy CLIL, CLIL modely

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253