Čo dáva vyučovanie materinského jazyka výučbe cudzieho jazyka?

Slovensko, ID Výzvy2016-438;   Cieľom príspevku je analyzovať podpornú funkciu vyučovania slovenčiny ako materinského jazyka vo vzťahu k výučbe cudzieho (najmä anglického) jazyka v primárnom vzdelávaní. Pri analýze vychádzame z lingvodidaktických teórií zdôrazňujúcich vzájomný vzťah vyučovania jazykov vôbec a osobitne edukačnú interakciu materinský jazyk – cudzí jazyk. Opierame sa aj o  výskumy kognitívnych vied o dynamickej interakcii implicitných a explicitných jazykových znalostí, t. j. neuvedomovaného, spontánneho a uvedomovaného, zámerného učenia sa jazyka, ktoré považujeme za koncepčné východisko didaktických prístupov k jazykovej edukácii. Na teoretické východiská v príspevku nadväzujeme analýzou súčasného stavu v koncipovaní vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v primárnom vzdelávaní a vo vymedzení obsahových a procesových prienikov v kurikule slovenského a anglického jazyka. Navrhujeme didaktické riešenia, ktoré by sa mohli využiť pri optimalizácii edukačnej interakcie vyučovania materinského a cudzieho jazyka, predovšetkým z pozície posilnenia podpornej  funkcie vyučovania slovenského jazyka pri príprave žiaka na osvojovanie si anglického jazyka.

Kľúčové slová: jazyk a komunikácia, materinský jazyk, cudzí jazyk, primárne vzdelávanie, jazykové znalosti

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253