Čo dáva vyučovanie materinského jazyka výučbe cudzieho jazyka?

Slovensko, ID Výzvy2016-438;   Cieľom príspevku je analyzovať podpornú funkciu vyučovania slovenčiny ako materinského jazyka vo vzťahu k výučbe cudzieho (najmä anglického) jazyka v primárnom vzdelávaní. Pri analýze vychádzame z lingvodidaktických teórií zdôrazňujúcich vzájomný vzťah vyučovania jazykov vôbec a osobitne edukačnú interakciu materinský jazyk – cudzí jazyk. Opierame sa aj o  výskumy kognitívnych vied o dynamickej interakcii implicitných a explicitných jazykových znalostí, t. j. neuvedomovaného, spontánneho a uvedomovaného, zámerného učenia sa jazyka, ktoré považujeme za koncepčné východisko didaktických prístupov k jazykovej edukácii. Na teoretické východiská v príspevku nadväzujeme analýzou súčasného stavu v koncipovaní vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v primárnom vzdelávaní a vo vymedzení obsahových a procesových prienikov v kurikule slovenského a anglického jazyka. Navrhujeme didaktické riešenia, ktoré by sa mohli využiť pri optimalizácii edukačnej interakcie vyučovania materinského a cudzieho jazyka, predovšetkým z pozície posilnenia podpornej  funkcie vyučovania slovenského jazyka pri príprave žiaka na osvojovanie si anglického jazyka.

Kľúčové slová: jazyk a komunikácia, materinský jazyk, cudzí jazyk, primárne vzdelávanie, jazykové znalosti

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253