Čo môže dať výučba slovenčiny ako materinského jazyka súčasnému žiakovi?

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., Filozofická fakulta PU v Prešove, ID Výzvy2017-514;       Abstrakt: Spoločenská klíma je v súčasnoti naklonená technickým a prírodovedným predmetom, vo výučbe jazykov sa favorizuje cudzojazyčná príprava. Poznatky o jazykovom systéme materinského jazyka sa odmietajú ako zbytočné, komunikačný prístup v materinskom jazyku sa spochybňuje odkazom na prirodzený proces ontogenézy reči, ktorý prebieha bez explicitných inštrukcií, ako jazykové prvky a pravidlá používať. Ako spoluautorka učebníc slovenského jazyka pre sekundárne vzdelávanie hľadám odpoveď na otázku, ako nanovo zadefinovať zmysel výučby materinského jazyka. Predstavím princípy tvorby učebnicového textu, v ktorom za dominantnú cieľovú hodnotu pokladám kultivovanie jazykovej inteligencie žiaka, t. j. špecifického typu inteligencie, ktorá umožňuje človeku riešiť interakčné problémy spojené s používaním jazyka a s dosahovaním jeho vlastných komunikačných zámerov. Tejto cieľovej hodnote je podriadený výber metód a aktivít: poznatky o jazykovom systéme sa zasadzujú do tvorby komunikátov s konkrétnou pragmatickou funkciou; intenzifikuje sa zastúpenie úloh s vyšším stupňom kognitívnej náročnosti a tvorivosti; prekonáva sa stereotyp reprodukčného a aplikačného, deskriptívneho a klasifikačného vyučovania.

kľúčové slová: slovenčina, sekundárne vzdelávanie, materinský jazyk, jazyková inteligencia

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253