Continual life-long training of literature teachers in Slovakia (SK)

Prof Eva Vitézová, University of Trnava, Slovakia, ID LLCE2018-387;     Abstract: Kontinuálne vzdelávanie má významné postavenie v rámci celoživotného vzdelávania učiteľov. Súčasná školská legislatíva vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov postavila i ako podmienku platového a kariérneho postupu učiteľov. Pedagóg na ktoromkoľvek stupni vzdelávania nevystačí s tým, čo sa naučil na vysokej škole, ale je nútený vzdelávať sa celoživotne. Vynikajúce východisko práve k takémuto typu vzdelávania tvorí atestačné vzdelávanie. Cieľom príspevku bude ponúknuť relatívne komplexný pohľad na formy vzdelávania učiteľov, ktoré nasledujú po ich niekoľkoročnej pedagogickej praxi, najmä na vykonávanie atestačných skúšok, písanie atestačných prác a problematiku s tým súvisiacu. Zameriame sa najmä na koncipovanie atestačných prác pedagógov, ktorí pôsobia ako učitelia slovenského jazyka a literatúry (prioritné bude zameranie na literárnu zložku, resp. zložku vyučovania, ktorá rozvíja čitateľské kompetencie žiakov) v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, čo je druhý stupeň základnej školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií (ISCED 2). Konkrétnej analýza a kategorizácia najčastejších nedostatkov, ktorých sa dopúšťajú žiadatelia o atestácie, možnosti a spôsoby, ako pomôcť záujemcom o atestácie v rámci písania atestačných prác. Chronológia krokov pri písaní atestačnej práce.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253