Cudzojazyčná edukácia inštitucionalizovaných seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím

Slovensko, ID Výzvy2016-410;            Edukácia seniorov, žijúcich v sociálnych zariadeniach, ktorí majú nejaké zdravotné postihnutie (vynímajúc z tejto kategórie seniorov s výlučne prirodzenými prejavmi starnutia), môže mať rôzne podoby, zameranie a najmä využitie. V našej práci venujeme pozornosť vzdelávaniu inštitucionalizovaných seniorov so zdravotným postihnutím v oblasti cudzích jazykov. Akiste má aj táto sféra vzdelávania za cieľ napĺňať nielen myšlienku budovania znalostnej spoločnosti v celoživotnom rozmere, ale tiež prispievať k sociálnej inklúzii, zvyšovaniu kvality života, hľadaniu zmysluplnosti života, napĺňaniu životných ašpirácií, resp. k saturovaniu vzdelávacích potrieb (v oblasti cudzích jazykov) a v neposlednom rade aj k zvládaniu dôsledkov zdravotného postihnutia u seniorov. Predkladaná práca predstavuje autorov výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0176/15 a je štruktúrovaná do troch kapitol. V prvej kapitole sa autor zaoberá vzdelávacími potrebami seniorov. V druhej kapitole kladie dôraz na charakteristiku seniora so zdravotným postihnutím – klienta sociálneho zariadenia, na možnosti, špecifiká a bariéry vo vzdelávaní inštitucionalizovaných seniorov. Tretia kapitola je zameraná na inštitucionálne, personálne a metodické aspekty cudzojazyčného vzdelávania seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím.       

Kľúčové slová: vzdelávacie potreby; cudzojazyčné vzdelávanie; inštitucionálne, personálne a metodické aspekty cudzojazyčnej edukácie; senior so zdravotným postihnutím; zariadenia sociálnych služieb.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253