Digitálne nástroje pre rozvoj slovnej zásoby v rámci učenia sa angličtiny ako cudzieho jazyka

Dominika Matulová, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Abstrakt: Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo pozovanie a zhodnotenie postaja nenatívnych študentov k používaniu digitálnych nástrojov pri učení sa anglickej slovnej zásoby. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola pojednáva o vyučovaní a učení sa slovnej zásoby. Poskytuje definíciu slovnej zásoby, rozoberá dôležitosť slovnej zásoby, vyučovanie a učenie sa slovnej zásoby, čo znamená poznať slovo a pojednáva o najpoužívanejších  metódach vyučovania a učenia sa slovnej zásoby. Druhá kapitola je zameraná na počítačom podporované učenie slovnej zásoby (CAVL), výhody a nevýhody CAVL a predstavuje aj niektoré existujúce nástroje. V tretej kapitole sú zhrnuté doterajšie výskumy na tému tejto práce. Štvrtá, posledná kapitola je praktická časť práce. Postoj študentov ku CAVL bol skúmaný distribúciou, zberom a vyhodnocovaním údajov prostredníctvom neštandardizovaného online dotazníka. Výsledky  ukázali, že študenti majú pozitívny postoj k používaniu digitálnych nástrojov pri učení sa anglickej slovnej zásoby . Súčasťou štvrtej kapitoly sú aj implikácie, ktoré boli formulované pre ďalšie štúdiá a pedagogiku.

Kľúčové slová: CAVL. učenie sa slovnej zásoby. digitálne učenie sa slovnej zásoby. CALL

 

Abstract: The main aim of the bachelor thesis was to observe and evaluate the attitude of non-native students towards the use of digital tools in learning English vocabulary. The work is divided into four chapters. The first chapter deals with teaching and learning vocabulary. It provides a definition of vocabulary, discusses the importance of vocabulary, teaching and learning vocabulary, what it means to know a word, and discusses the most used methods of teaching and learning vocabulary. The second chapter focuses on computer-assisted vocabulary learning (CAVL), the advantages and disadvantages of CAVL, and also introduces some existing tools. In the third chapter, existing research on the topic of this thesis is summarized. The fourth, last chapter is the practical part of the work. Students' attitudes towards CAVL were investigated by distributing, collecting and evaluating data through a non-standardized online questionnaire. The results showed that students have a positive attitude towards the use of digital tools in learning English vocabulary. The fourth chapter also includes implications that were formulated for further studies and pedagogy.

Key words: CAVL. vocabulary learning. digital vocabulary learning. CALL

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253