Filozofickosť a meditatívnosť v rozprávkových textoch

Gabriela Magalová, Trnava University, Slovakia, ID LLCE2017-170;     Abstrakt: Príspevok na tému  Filozofickosť a meditatívnosť v rozprávkových textoch analyzuje isté druhy autorských rozprávkových textov, ktoré literárna veda zaraďuje pod spoločný termín filozofická rozprávka. V analýza sa zameriavame sa na tie druhy rozprávok, kde je filozofický ráz rozprávky v rôznej miere explicitnosti naviazaný na priestor sacrum. Takéto rozprávky voláme meditatívne rozprávky. Sociálno-etický rozmer je v nej v rôznej škále vyjadrenia spätý s religiozitou alebo na ňu významovo odkazuje. Univerzum rozprávkového princípu dobra sa v nej viaže na sakrálny priestor, čím sa otvára viacero rovín textového významu.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. Žatevná 28
95135 Veľké Zálužie
+421 948 632253