Fonologické schopnosti vo vzťahu k nadobúdaniu ranej gramotnosti

Adela Melišeková Dojčanová, Monika Máčajová, UKF v Nitre, ID Výzvy2017-612;     Abstrakt: Problematika fonologických schopností vo vzťahu  k nadobúdaniu ranej gramotnosti rezonuje v odbornej zahraničnej a domácej literatúre už dlhšie obdobie. Napriek záujmu o túto oblasť (a tiež mnohé ďalšie spojené s problematikou začiatočného vyučovania čítania a písania) evidujeme stále neuspokojivé výsledky našich žiakoch v medzinárodných meraniach. Cieľom príspevku je prezentovať základné teoretické východiská problematiky fonologických schopností vo vzťahu k počiatočnému vyučovaniu čítania a písania. Príspevok predstavuje výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku.

Kľúčové slová: fonologické uvedomovanie, fonematické uvedomovanie, fonologické schopnosti, raná gramotnosť, nadobúdanie ranej gramotnosti, vyučovanie začiatočného čítania a písania.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253