HRIŇÁK Jakub: Problematické oblasti dištančnej výučby literatúry v slovenskom priestore

 
 
 
 
 

 

Predkladaný príspevok predstaví špecifickú situáciu, v ktorej sa vzdelávanie v Slovenskej
republike z dôvodu vypuknutia pandémie ochorenia COVID19 ocitlo. Cieľom príspevku je
priblížiť špecifické aspekty dištančného online vzdelávania, ale aj problematické oblasti
aktuálnej dištančnej výučby slovenského jazyka a literatúry. Príspevok na základe výskumu,
ktorý bol realizovaný prostredníctvom dotazníka a pozorovania, poukáže na to, že v
realizácii dištančnej výučby v jednotlivých školách nastávajú signifikantné rozdiely,
vyplývajúce z nesystematickosti a nekompaktnosti riešenia aktuálnej situácie
v predmetnej oblasti, a to v intenciách dĺžky trvania online vyučovacích jednotiek,
ale aj aktivity, resp. pasivity žiakov, vyplývajúcej z diferencovaných prístupov
k online vzdelávaniu.

Kľúčové slová: slovenský jazyk a literatúra, didaktika, e-learning


 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253