HUPSOVO tajomstvo... alebo ako HUPS učí deti čítať, písať, rozprávať, ale aj počúvať slovenčinu (workshop AITEC)

Slovensko, ID Výzvy2016-484;         Učebnice pre žiakov primárneho vzdelávania sú typické dôsledným uplatnením vybranej metódy prezentovania poznatkov. Metódy pre osvojenie si čítania a písania sú nepochybne najrozpracovanejším a najrôznorodejším súborom didaktických prístupov v počiatočnom vzdelávaní. Základným predpokladom pre spracovanie každého šlabikára je výber niektorej z uvedených metód. Šlabikár je špecifickou učebnicou, ktorej všetky vlastnosti sa podriaďujú uplatneniu metódy osvojenia si čítania a písania žiakmi v prvom ročníku. V súčasnosti je na Slovensku najčastejšie používanou metódou analyticko-syntetická metóda, ktorej dôsledné a moderné uplatnenie je teoretickým východiskom Hupsovho šlabikára. Cieľom workshopu je prezentovať didaktické spracovanie šlabikára. Jednotlivé časti šlabikára sa skladajú z pravidelne sa opakujúcich častí, ktoré sú nositeľom jednotlivých etáp učenia sa. Workshop bude simulovať priebeh vyučovania jedného celku – osvojenie si čítania a písania písmena/hlásky T. Riešenie jednotlivých úloh bude doplnené o dôkladnú didaktickú analýzu zameranú na teoretické zdôvodnenie zaradenia danej úlohy a opísanie jej špecifickej úlohy v edukačnom procese. 

Kľúčové slová: šlabikár, analyticko-syntetická metóda, didaktika počiatočného čítania a písania

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253