JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana: Preklad v profesijnej príprave nenatívnych učiteľov anglického jazyka: Aké chyby možno v študentských prekladoch identifikovať najčastejšie?

Príspevok sa zameriava na možnosť využitia prekladateľských aktivít v univerzitnej profesijnej príprave nenatívnych učiteľov anglického jazyka. Prezentované zistenia vychádzajú z vlastnej pedagogickej a prekladateľskej praxe autorky. Cieľom príspevku je identifikovať a analyzovať najvýraznejšie úskalia recepcie východiskového textu a jeho následného transferu do cieľového kontextu na základe skúmania študentských prekladov, pokúsiť sa ozrejmiť možné dôvody vzniku konkrétnych nedostatkov a navrhnúť možné postupy vedúce k zníženiu frekvencie ich výskytu.

Preklad predstavuje komplexnú tvorivú činnosť. Kvalitu jej výsledného produktu determinujú mnohé faktory, ktoré úzko súvisia najmä s jazykovou a (inter)kultúrnou kompetenciou jej tvorcu. Výsledky výskumu v súlade s uvedeným poukazujú predovšetkým na potrebu kladenia dôrazu na neustále rozvíjanie daných kompetencií, schopnosti interpretácie a analýzy textu a upozorňujú na potrebu zdokonaľovania sa aj v oblasti materinského jazyka ako cieľového jazyka v procese prekladu.

 

Kľúčové slová:

preklad, prekladateľ, analýza, interpretácia, interkultúrna kompetencia, nenatívny učiteľ cudzieho jazyka

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253