Komparácia hodnotenia pedagogických disciplín vysokoškolskými študentmi a ich cvičnými učiteľmi v pregraduálnej príprave učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov

Mariana Sirotová, University of SS Cysrilus and Methodius, Slovakia;     Abstrakt: Príprava budúcich učiteľov sa realizuje na univerzitách. Príspevok predkladá komparáciu názorov vysokoškolských študentov – budúcich učiteľov a názorov učiteľov z praxe na obsah, metodiku výučby a potrebnosť jednotlivých pedagogických disciplín pre praktický výkon povolania učiteľa, ktoré respondenti vyjadrili prostredníctvom dotazníka. Po prvý krát sme prieskum zrealizovali v roku 2004 v záujme získania nových pohľadov na pedagogické disciplíny a jeho výsledky sme zohľadnili pri inovácii študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Druhý krát sme prieskum zrealizovali v roku 2019 s cieľom verifikácie realizovaného študijného programu a skvalitnenia pregraduálnej prípravy študentov – budúcich učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov. Príspevok komparuje výsledky prieskumov v retrospektíve 15 rokov a súčasnosti.

 

Kľúčové slová: vysokoškolský študent, pregraduálna príprava, prieskum názorov, cvičný učiteľ, komparácia

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253