Kultúrny kapitál v edukácii dospelých Rómov a Rómiek z marginalizovaných komunít

Ivana Pirohová & Marek Lukáč, Prešov University, Slovakia, ID LLCE2017-174;   Abstrakt: Príspevok obsahuje analýzu vzťahu medzi kultúrnym kapitálom rómskej rodiny a edukáciou dospelých Rómov a Rómiek z marginalizovaných rómskych komunít.  Dospelí/é Rómovia a Rómky z marginalizovaných komunít,  ako cieľová skupina edukácie, sú v príspevku charakterizovaní/é ako nositelia rómskej kultúry a zároveň nositelia kultúry chudoby. V tomto kontexte sú v príspevku identifikované bariéry pre ďalšie vzdelávanie a druhošancové vzdelávanie tejto časti dospelej rómskej populácie  a návrh modelu iniciačnej edukácie pre druhošancové vzdelávanie tejto cieľovej skupiny edukácie dospelých. Príspevok je písaný vo vedeckom diskurze multikultúrneho prístupu B. Faya, v konceptuálnych rámcoch teórie kultúrneho kapitálu P. Bourdieu, Bernsteinovej teórie kultúrneho a jazykového deficitu a Freireho konceptu alfabetizácie dospelých.

Kľúčové slová: Kultúrny kapitál, dospelí Róm/ Rómka, marginalizovaná komunita, obmedzený jazykový kód, edukácia Rómov/Rómiek,  model iniciačnej edukácie

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253