Latinčina a živé jazyky vo vyučovaní: pro alebo contra?

Katarína Karabová & Nicol Sipekiová, Trnavská univerzita, ID Výzvy2016-536;        Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na význam a benefity latinského jazyka ako vyučovacieho predmetu v rámci vyučovacieho procesu na gymnáziách a stredných školách. V súčasnom slovenskom školstve latinčina prevažne absentuje v ponuke gymnaziálnych voliteľných predmetov, autorky chcú preto upriamiť pozornosť na prospešnosť a využiteľnosť tohto "celoeurópskeho a medzinárodného" jazyka ešte aj dnes v kontexte vyučovania živých jazykov a ich vzájomnej interferencie. Je všeobecne známe, že znalosť latinčiny priaznivo vplýva na chápanie štruktúry iných jazykov a uľahčuje ich štúdium vo viacerých rovinách. Zámerom prispievateliek je aj na konkrétnych príkladoch prezentovať, aké sú v pedagogickom procese možnosti využitia a implementácie latinských lexikálnych či syntaktických prvkov v konfrontácii s cudzími jazykmi. V neposlednom rade sa pokúsia predstaviť na konkrétnych príkladoch pohľad na inovatívne formy výuky latinčiny prostredníctvom moderných vzdelávacích prvkov s dôrazom na efektívnosť vzdelávacieho procesu, a to z pohľadu benefitov nielen pre študenta, ale aj samotného učiteľa.

Kľúčové slová: latinčina – živé jazyky – interakcia – efektivita – vzdelávací proces – benefity

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253