Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. Výsledky a výstupy (poster)

Ivan Lábaj – Ľudmila Buzássyová, Univerzita Komenského v Bratislave, ID Výzvy2017-574;     Abstrakt: Predmetom príspevku je predstavenie projektu, ktorý prebieha od roku 2015, a prezentácia jeho výsledkov a výstupov. Cieľom predloženého projektu bolo hľadať spresnenú odpoveď na otázku, ako bolo prepojené slovesné umenie latinského humanizmu s praktickým politickým životom. Hoci samo prepojenie medzi verejným dianím, resp. politickým životom a literárnou tvorbou je v meradle svetovej literatúry stredomorského typu nespochybniteľným faktom a dá sa vecne doložiť, konkrétne prejavy tohto fenoménu v latinskej antikizujúcej spisbe v Uhorsku a in specie na Slovensku doteraz neboli systematicky skúmané a prezentované. Projekt si preto kládol za cieľ sústrediť sa na tlačou vydané diela obdobia záveru 15. storočia a prvej polovice 16. storočia, to značí prvých fáz prenikania, šírenia a transformovania európskej vzdelanosti humanistického typu na území vtedajšieho Uhorska a politicko-geograficky špeciálne na teritóriu dnešného Slovenska. V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko workshopov, tematicky orientovaná vedecká konferencia a v príprave sú dve publikácie.

Kľúčové slová: humanizmus, latinská literatúra, politická propaganda, Slovensko, 15.-16. storočie

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253