METRUK, Rastislav: Online vzdelávanie – výzvy a perspektívy vo vyučovaní cudzích jazykov

Inovácie a zmeny v oblasti moderných a digitálnych technológií zásadným spôsobom ovplyvňujú všetky sféry ľudskej aktivity, vrátane vzdelávania. Napriek skutočnosti, že tieto nové a moderné prístupy vo vyučovaní prinášajú množstvo výhod a mali by v konečnom dôsledku mať za následok zefektívnenie vyučovacieho procesu, je taktiež potrebné poukázať na a následne rozdiskutovať slabé stránky a výzvy, ktorým moderní učitelia cudzích jazykov čelia, a ktoré musia zvládnuť. Cieľom tohto príspevku je priblížiť problematiku vzdelávania realizovaného prostredníctvom online platforiem (napr. MS Teams) so zameraním na výzvy a perspektívy, ktoré tieto aplikácie prinášajú, ako aj kladú na moderného učiteľa cudzích jazykov. V závere príspevku sú načrtnuté možné riešenia a východiská, aby tak mohlo dôjsť k potenciálnemu skvalitneniu procesu výučby cudzích jazykov, realizovaného na rôznych stupňoch školského vzdelávania.

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, online vyučovanie anglického jazyka, nevýhody a výzvy dištančného online vzdelávania, potreby učiteľa v kontexte online vzdelávania

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253