MIĽANOVÁ Janka: Vplyv ESP na výučbu anglického jazyka v strednom odbornom vzdelávaní

Moderné, komunikatívne prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov zmenili koncept tradičného vyučovania. Vnímanie cudzieho jazyka, ako komunikačného prostriedku umožnilo vytvorenie Angličtiny pre špecifické účely (ESP – English for Specific Purposes). Vzhľadom na skutočnosť, že výučba prostredníctvom ESP je na Slovensku realizovaná len na vysokých školách, zaujíma nás možnosť aplikácie ESP do prostredia stredného odborného školstva so zameraním na gastronómiu a služby v cestovnom ruchu. Jedná sa o rezort, ktorý je momentálne ťažko skúšaný vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou Covid-19. V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť výučbu cudzích jazykov v rámci výučby angličtiny ako cudzieho jazyka sa zamerať na konkrétne potreby žiakov s ohľadom na ich budúcu profesiu. Odborný učebný materiál, prostredníctvom ktorého sa žiaci na hodinách ESP vyučujú, je autentický, aplikovateľný v ich profesionálnej kariére, čím sa stáva pre žiakov jednotlivých odborov atraktívny a zvyšuje ich vnútornú motiváciu učiť sa cudzí jazyk. Predpokladá sa, že aplikácia ESP na stredných odborných školách by mala zefektívniť osvojovanie si cudzieho jazyka. Cieľom prezentácie je upozorniť na možnosti uplatnenia ESP s dôrazom na špecifickú odbornú slovnú zásobu ako aj vhodné učebné metódy a prístupy, ktoré by zefektívnili výučbu anglického jazyka.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253