Mnemotechnika a jej využitie na hodinách nemeckého jazyka

Slovensko, ID Výzvy2016-580;   Úspech učenia sa ako aktívneho mentálneho procesu osvojovania si prostredia je priamoúmerne závislý na efektívnosti vynaložených stratégií, ktorými človek dokáže riadiť spôsob ukladania nových informácií. Učenie sa cudzích jazykov je jednou z oblastí, kde si žiak musí osvojovať veľké množstvo nových informácií o jazykovom systéme, predovšetkým novú slovnú zásobu s neznámymi slovnými formami. Mnemotechnika ako špeciálny druh kognitívnej stratégie stavajúcej na prirodzených mechanizmoch fungovania zapamätávania si (predovšetkým pri logicky nesúvisiacich faktoch) je napriek viacnásobne potvrdenej vyššej účinnosti oproti klasickým metódam stále nedocenená a vo vyučovacom procese stále absentujúca. V príspevku sa tak budeme venovať základným funkčným pilierom mnemotechniky a jej vybranými druhmi, ktoré predstavujú efektívnu cestu pri osvojovaní si rôznych jazykových komponentov od slovnej zásoby po vybrané gramatické javy a na príklade nemeckého jazyka (ako cudzieho) predstavíme možnosti a konkrétne príklady pre ich implementovanie do učebného a vyučovacieho procesu.

 

Kľúčové slová: mnemotechnika, pamäť, nemecký jazyk, asociácia, kognitívne stratégie

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253