Možnosti skvalitnenia akademického vzdelávania v oblasti školského manažmentu

Mária Pisoňová, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovakia, ID LLCE2017-162;     Abstract: V súčasnosti  tvorí problematika organizácie a riadenia školstva  a školy, resp. školského manažmentu súčasť sociálno-vedného a pedagogicko-psychologického  základu učiteľstva pre učiteľské študijné  programy študijných odborov 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov a 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika, ako  aj pre neučiteľský študijný odbor 1.1.4 Pedagogika, ktorého  súčasťou je aj príprava manažérov škôl v rámci externej formy bakalárskeho študijného programu Školský  manažment. Uvedená  požiadavka je implementovaná aj do inovovaných opisov študijných odborov, ktoré vydala Akreditačná komisia. Doterajšie výsledky výskumov ale poukazujú na množstvo nedostatkov v realizácii výučby predmetov predmetnej problematiky.

 Z uvedeného  dôvodu príspevok pojednáva o výsledkoch dvoch vedecko-výskumných projektov zameraných na skvalitnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov v oblasti  školského manažmentu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253