Nácvik výslovnosti vo vyučovaní anglického jazyka

Kateryna Pavliuk, Slovensko

Abstrakt: Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať učebnice vybraných kurzov angličtiny z hľadiska techník nácviku výslovnosti a cvičení zameraných na konkrétne výslovnostne javy. V záujme naplnenia cieľa a čiastkových cieľov práce teoretická časť práce predstavuje vývoj vo výskume a praxi nácviku výslovnosti, ktorý odhaľuje dôležitosť výučby výslovnosti, rozoberá výslovnostné modely a techniky nácviku a popisuje aspekty fonológie, ktoré sú požadované v národnej dokumentácii pre maturitné skúšky na Slovensku. Praktická časť poskytuje obsahovú analýzu cvičení zameraných na výslovnosť zo štyroch vybraných kurzov angličtiny (Insight, English File, Face2Face, Cutting Edge). Analyzovalo sa spolu 594 cvičení z 22 učebníc. Učebnice boli porovnávané podľa fonologických aspektov, ktoré boli obsiahnuté v učebniciach. Analýza je založená na počte cvičení a ich rozdelení medzi jednotky súborov materiálov, typoch úloh, ktoré sa používajú na výcvik jednotlivých prvkov. Zistenia prieskumu ukazujú pre valenciu cvičení zameraných na suprasegmentálne javy, zatiaľ, čo segmenty sú menej trénované vo všetkých analyzovaných učebniciach. Vykonaný výskum umožňuje dospieť k záveru, že zo štyroch analyzovaných kurzov materiály Insight poskytujú najmenší počet a následne najmenej rôznych typov fonologických cvičení, zatiaľ, čo najvyššie množstvo takéhoto školenia sme našli v sérii kníh English File. Skúmali sme korešpondenciu medzi cvičeniami výslovnosti vo vybraných materiáloch a požiadavkami na maturitné skúšky na Slovensku a ukázalo sa, že materiály Face2Face a English File môžu byť vhodnejšie a ich používanie môže viesť k menšiemu využívaniu dodatočných materiálov na hodinách anglického jazyka.

Kľúčové slová: výslovnosť, nácvik výslovnosti, výučba anglického jazyka, výslovnostné cvičenia, výslovnostné javy

 

Abstract: The main aim of this research is to analyse the textbooks of the selected courses of English in terms of pronunciation training techniques and exercises focused on the specific aspects of pronunciation. In order to fulfil the aim and partial goals of the work, the theoretical part of the work presents the developments in the pronunciation research and practice that reveal the importance of pronunciation instruction, discusses pronunciation models and techniques of the training and describes the aspects of phonology that are required in the national documentation for the school leaving examination in Slovakia. The research provides a content analysis of pronunciation training exercises from the four selected EFL courses (Insight, English File, Face2Face, Cutting Edge). The total number of 594 exercises from 22 textbooks were analysed. The course books were compared according to the phonological aspects that were covered in the textbooks. The analysis is based on the number of exercises and their distribution among the units of the sets of materials, types of tasks that are used to train each feature. The findings of the research show the prevalence of the exercises aimed at suprasegmental features, while the segmentals are less trained in all of the analysed textbooks. The conducted research allows concluding that out of four analysed courses, Insight materials provide the smallest number and, consequently, variety of phonological exercises, whereas the highest amount of such training was found in English File series of books. The correspondence between the pronunciation training exercises in the selected materials and the requirements for the school leaving examination in Slovakia was investigated and has shown that Face2Face and English File materials may be more suitable and might involve less additional materials to be used in ESL classes.

Key words: pronunciation training, English language teaching, pronunciation exercises, aspects of pronunciation


 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253