Nad jazykom a významom stredovekých legiend (Infantilizácia či nepochopenie?)

Doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., UKF v Nitre, ID Výzvy2017-596;    Anotácia: V súčasnosti sa deťom dostáva do rúk len veľmi málo textov starších období. Tieto texty sú pre mladých percipientov nepochopiteľné a ťažko čitateľné predovšetkým preto, lebo ich jazyk je jazykom symbolickým, religióznym a zastaraným. Predsa však tieto texty majú nesmiernu literárnu a historickú hodnotu. Príspevok sa bude zaoberať otázkou, či stredoveká legenda v dnešnej dobe je len infantilným torzom pôvodného umeleckého textu alebo si zachováva svoje skutočné posolstvo. 

Kľúčové slová legenda, žáner, semiotika, porozumenie, symbolický jazyk

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253