Pieseň ako efektívny nástroj na rozvoj jazykových kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka)

Lenka JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Univerzita Komenského v Bratislave, ID Výzvy2017-501;         Abstrakt: V súčasnosti sa čoraz častejšie akcentuje potreba ovládania cudzích jazykov, a preto sa prioritou v oblasti vzdelávania stáva ich vyučovanie, čo predstavuje veľkú výzvu najmä pre samotných lektorov. V komunikačne orientovanom vyučovaní (a nielen tam) by mala zohrávať dôležitú úlohu práca s autentickým materiálom, prostredníctvom ktorého by sa lektori mali snažiť čo najviac priblížiť reálnym komunikačným situáciám. Jedným z ľahko dostupných zdrojov takýchto autentických textov sú práve piesne (vo zvukovej, ale aj audiovizuálnej podobe). Hoci nemá tento príspevok vzhľadom na svoj obmedzený rozsah ambíciu poskytnúť vyčerpávajúce informácie o naznačenej problematike, na základe dostupných printových a elektronických zdrojov informácií, ako aj nadobudnutých vedomostí a skúseností ponúka podnetný materiál pre využitie piesní na vyučovaní cudzích jazykov v kontexte inovatívnej výučby. Ako sa ukázalo, piesne predstavujú efektívny nástroj nielen pre rozvoj jazykových kompetencií, ale aj interkultúrneho dialógu. V neposlednom rade sú vhodným motivačným prostriedkom. Praktické ukážky určené pre jednotlivé jazykové úrovne majú slúžiť ako inšpiračný zdroj pre lektorov cudzích jazykov.  

 

 

 

Kľúčové slová: pieseň, inovatívne vyučovacie metódy a stratégie, komunikačne orientované vyučovanie, jazykové kompetencie, vyučovanie cudzích jazykov, slovenčina ako cudzí jazyk.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253