Postoje a názory budúcich učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov na využívanie moderných komunikačných technológií v pregraduálnej príprave

Veronika Michvocíková, Univeryita sv. Cyrila a Metoda, Slovensko;      Abstrakt: Predkladaný príspevok pozostáva z teoretickej a empirickej časti. Cieľom je zisťovanie, a následná analýza postojov a názorov vysokoškolských študentov – budúcich učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov na využívanie moderných komunikačných technológií v pregraduálnej príprave. V teoretickej časti sa centrum pozornosti sústreďuje na stručné vymedzenie stanovených pojmov považovaných za kľúčové z hľadiska zamerania empirického skúmania. Empirická časť príspevku obsahuje analýzu a interpretáciu získaných postojov a názorov opýtaných budúcich učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov spojených s postupným prenikaním moderných komunikačných technológií do pregraduálnej prípravy. Získavanie údajov je možné prostredníctvom vopred pripraveného dotazníka so zámerom poukázať na narastajúci význam zapojenia moderných komunikačných technológií do pregraduálnej prípravy.  

Kľúčové slová: komunikačné technológie, jazykové vzdelávanie, pedagogická prax, pregraduálna príprava, vysokoškolskí študenti

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253