Použitie CLIL - nástroja v slovenskom kurikule

Slovensko, LLCE2015-233

Cieľom príspevku je overenie funkčnosti CLIL – nástroja v rámci slovenského kurikula. V úvode príspevku sú stručne zhrnuté požiadavky Európskej únie v oblasti jazykovej politiky, ako aj koncepcia vyučovania cudzích jazykov na Slovensku. Ďalej sú čitateľovi poskytnuté informácie o metóde CLIL. Okrem definícií tejto metódy sú uvedené aj jej výhody a príčiny jej pozitívneho vplyvu na učenie sa jazykov. V ďalšej časti sa čitateľ môže oboznámiť s nástrojmi, ktoré môžu učiteľom slúžiť ako pomôcka pre plánovanie a realizáciu tejto metódy v rámci vyučovania. Pozornosť je venovaná najprv takzvanej CLIL- matici, ktorá umožňuje plánovanie vyučovania pomocou metódy CLIL v rámci nejazykového predmetu a následne aj CLIL- nástroja, ktorý slúži na plánovanie hodín v rámci jazykového predmetu. Na objasnenie fungovania CLIL- nástroja sú v príspevku vybrané dve témy- jedna z predmetu matematika druhá z predmetu zemepis pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania. Pomocou uvedeného nástroja sú tieto témy podrobené analýze, na základe ktorej sa ukáže ich vhodnosť/nevhodnosť pre ich využitie v rámci CLIL.

kľúčové slová: CLIL, kurikulum, CLIL- matica, CLIL- nástroj, cudzie jazyky

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253