Práca s textom ako determinant rozvoja tvorivého myslenia

Denisa Gunišová & Nina Kozárová, UKF in Nitra, Slovakia, ID LLCE2017-182;      Abstract: Príspevok sa zaoberá prácou s textom ako determinantom rozvoja tvorivého myslenia študentov. V jednotlivých častiach práce sa autorky venujú teoretických východiskám tvorivého myslenia, zložkám tvorivého myslenia a ich aplikácii v edukačnej praxi. Z jednotlivých spôsobov práce s textom si autorky vybrali dva spôsoby, konkrétne hand out a pojmové mapovanie. Dané spôsoby podrobili teoretickej analýze, ako aj praktickému overeniu u študentov univerzity na Slovensku. Zámerom príspevku bolo poukázanie na dôležitosť lineárneho, ako aj nelineárneho štruktúrovania učiva v edukačnej praxi, ako aj na analýzu výhod a nevýhod daných spôsobov práce s textom vzhľadom na rozvoj tvorivého myslenia študentov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253