Práca s textom ako determinant rozvoja tvorivého myslenia

Denisa Gunišová & Nina Kozárová, UKF in Nitra, Slovakia, ID LLCE2017-182;      Abstract: Príspevok sa zaoberá prácou s textom ako determinantom rozvoja tvorivého myslenia študentov. V jednotlivých častiach práce sa autorky venujú teoretických východiskám tvorivého myslenia, zložkám tvorivého myslenia a ich aplikácii v edukačnej praxi. Z jednotlivých spôsobov práce s textom si autorky vybrali dva spôsoby, konkrétne hand out a pojmové mapovanie. Dané spôsoby podrobili teoretickej analýze, ako aj praktickému overeniu u študentov univerzity na Slovensku. Zámerom príspevku bolo poukázanie na dôležitosť lineárneho, ako aj nelineárneho štruktúrovania učiva v edukačnej praxi, ako aj na analýzu výhod a nevýhod daných spôsobov práce s textom vzhľadom na rozvoj tvorivého myslenia študentov.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253