Practicum Latinum - latinčina v praxi

Mgr. Katarína Karabová, PhD., Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-561;   Abstrakt: Príspevok si kladie za cieľ predstaviť aj inú stránku využitia latinčiny, ktorou je jej konkrétne využitie v praxi. Všeobecne pretrvávajúci názor, že ide o mŕtvy jazyk, často prezentuje len jednu stranu problému. V súčasnosti čoraz viac lingvistov poukazuje na výnimočné postavenie latinčiny v korelácii so živými jazykmi. Vedecké teórie pritom nemajú na zreteli len markantný vplyv latinčiny na vývin jednotlivých jazykov, ale aj jej komplexnejšie zakotvenie v lexikách jednotlivých živých jazykov. V súvislosti s tým sa potreba jej výučby môže javiť ako východisková vo viacerých rovinách. Nie je pritom nutné sa v rámci pedagogického procesu obmedziť len na nezáživnú teóriu a „drilovacie“ cvičenia. Autorka príspevku sa preto pokúsi predstaviť jednotlivé možnosti praktického vyučovania latinského jazyka. Priblíži z vlastnej skúsenosti alternatívy praktizovania znalostí z latinčiny na odborných exkurziách, návštevách historických knižných fondov a pod.

Kľúčové slová: latinčina – praktické využitie – interdisciplinarita - komunikácia – pedagogický proces

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253