Prekoncepty ako východiská a axiómy v kognitívnej psychodidaktike slovenčiny

Slovensko, ID Výzvy2016-443;     Súčasná kognitívne orientovaná lingvistika kladie dôraz na procesy poznávania. Vychádza pritom z prirodzených psycho-somatických dispozícií človeka a z teórie prirodzeného jazyka. Identifikáciou podstaty poznávacích procesov sa otvára možnosť voliť v konkrétnych etapách edukácie efektívne postupy tak, aby si človek osvojoval nové poznatky čo najľahšie a najrýchlejšie. V štúdii prinesieme tabuľku, v ktorej konkrétnej rovine jazyka priradíme relevantnú množinu prekonceptov, z ktorej je potrebné vychádzať pri výbere metódy. Za prekoncepty univerzálnej povahy považujeme energiu mozgu a objavenie kvalitatívne novej kooperácie mozgových hemisfér preukázané pri slovesách pohybu. Kognitívna psychodidaktika zdôrazňuje akceptovanie kognitívnych procesov dieťaťa s ohľadom na ontogenézu jeho rečovo-jazykových schopností. V kognitívne chápanej teórii vyučovania prevláda intencia na poznávacie mechanizmy učiaceho sa. Proces intenčného vzdelávania – proces spoluobjavovania; učiteľ – kooperujúci a „rovnocenný“ partner žiaka. Konceptualizácia a jej kľúčová funkcia v kognitívnych procesoch človeka vedie k myšlienke modelovania konceptov a ich subordinácie v konštruktivisticky poňatej edukácii.

Kľúčové slová: koncept, prekoncepty, konceptualizácia, kognícia, konštruktivizmus,  spoluobjavovanie, sémanticko-neurónová sieť

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253